Selecteer een pagina
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Lekker & Gezond Natuuradvies

ARTIKEL 1
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
b) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Lekker & Gezond Natuuradvies via de website in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder pakketten en strippenkaarten.
c) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Lekker & Gezond Natuuradvies afneemt.
d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Lekker & Gezond Natuuradvies met betrekking tot de afgesproken diensten.

ARTIKEL 2
AANBOD
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Lekker & Gezond Natuuradvies zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Lekker & Gezond Natuuradvies af te nemen. Het feit dat Diensten op enig tijdstip door Lekker & Gezond Natuuradvies worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze Diensten te allen tijde worden aangeboden. Lekker & Gezond Natuuradvies is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2.3 Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Lekker & Gezond Natuuradvies niet en de Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.
2.4 De prijzen worden altijd inclusief BTW getoond

ARTIKEL 3
OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant via de webwinkel een dienst heeft afgenomen. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
3.2 Bij de afname van een Dienst door de Klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Lekker & Gezond Natuuradvies tot stand.
3.3 Lekker & Gezond Natuuradvies is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.
3.4 Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
3.5 Als het nodig is, mag de overeenkomst (mede) door een derde uitgevoerd worden.
3.6 Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

ARTIKEL 4
DIENSTEN
4.1 Je kunt tegen betaling een pakket of strippenkaart afnemen bij Lekker & Gezond Natuuradvies.
4.2 De dienst is voor jouw bedrijf persoonlijk en niet overdraagbaar aan een andere bedrijf.
4.3 De pakketten zijn af te nemen per zes kalendermaanden. Je betaald het pakket de eerste maand via de webshop. De overige maanden gaan per factuur en kunnen ineens of per maand worden gefactureerd. Een strippenkaart is drie maanden geldig, vanaf datum aankoop.

ARTIKEL 5
BETALING
Betaling wordt gedaan volgens afspraak:
5.1 Als je als betaalmethode hebt gekozen voor ‘factuur’ dan betaal je zo snel mogelijk de factuur, maar uiterlijk binnen 14 dagen.
5.2 Als je als betaalmethode hebt gekozen voor betaling in termijnen dan betaal je iedere factuur binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum totdat het volledige bedrag is voldaan.
5.3 Wij sturen je de factuur/facturen per e-mail.
5.4 Als je besluit te stoppen met een dienst dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van de dienst. Je ontvangt dus GEEN geld terug. Als je hebt gekozen voor in termijnen betalen, dan blijft de betaalverplichting ook staan voor de nog niet betaalde termijnen.
5.5 Betaling door de Klant dient via iDEAL te geschieden, voorafgaand aan de afname van een Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6
ACCOUNT EN VEILIGHEID
6.1 De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account of het aanmelden via mail de juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant onverwijld te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant onverwijld te worden aangevuld.
6.2 De Klant dient Lekker & Gezond Natuuradvies onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

ARTIKEL 7
DERDE PARTIJEN
7.1 Voor afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

ARTIKEL 8
AANSPRAKELIJKHEID KLANT
8.1 De Klant is aansprakelijk voor schade van Lekker & Gezond Natuuradvies die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
8.2 De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van Lekker & Gezond Natuuradvies die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de kant van de Klant.
8.3 De Klant vrijwaart Lekker & Gezond Natuuradvies van aanspraken van derden op vergoeding van schade die zij hebben geleden als gevolg van het gebruik van de Diensten die de Klant afneemt.

ARTIKEL 9
AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Lekker & Gezond Natuuradvies, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
9.2 Lekker & Gezond Natuuradvies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
9.3 Lekker & Gezond Natuuradvies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook. Lekker & Gezond Natuuradvies is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via de website.

9.4 Indien de Klant via de website een dienst van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is Lekker & Gezond Natuuradvies niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij.
9.5 De aansprakelijkheid van Lekker & Gezond Natuuradvies is in ieder geval gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Lekker & Gezond Natuuradvies in voorkomend geval uitkeert.

ARTIKEL 10
OVERMACHT
10.1 De Klant en Lekker & Gezond Natuuradvies zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

ARTIKEL 11
OVERDRACHT VAN RECHTEN
11.1 De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 Lekker & Gezond Natuuradvies is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

ARTIKEL 12
ONGELDIGE BEPALINGEN
12.1 Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 13
PRIVACY
13.1 Bij de afname van Diensten is de Privacy Verklaring van toepassing.

ARTIKEL 14
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.